آیا می خواهید از مهارت کوچینگ

در زندگیفردی یا شغلی خود استفاده کنید؟

کوچینگ مهارت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است . کوچینگ هنر سفر کردن به درون و گذشتن از تاریکی های ذهن و رسیدن به گوهر درون است . هر مسئله بیرونی ریشه درونی دارد . بنابر این برای حل هر مسئله بایستی به درون سفر کرد و موانع درونی را برطرف کرد . کوچینگ این مهارت را به ما می دهد که با رفتن به درون نقاط کور و ذهن و قسمت ناشناخته های ذهنی خودآگاهی خود را افزایش دهیم و با افزایش این آگاهی بتوانیم مسائل موجود در زندگی خود را حل کنیم .در فرآیند کوچینگ ، کوچ کسی است که از درون مراجع رمز گشایی می کند و اجازه می دهد عمیق ترین خواسته ها و نیازها در دنیای واقعی تحقق پیدا کنند .

رستم حامدی
کوچ (مربی) و پژوهشگر
موفقیت

لایف کوچینگ

لایف کوچینگ

مربیگری زندگی یک راه حل برای سرمایه گذاری در خودتان است که به شما کمک می کند تا.....
بیزینس کوچینگ

بیزینس کوچینگ

بیزنس کوچینگ عبارت است کوچینگ کسب و کار که به هدایت مدیران کسب و کار می پردازد.
    • مقالات
    • کوچینگ
    • کوچینگ از دیدگاه
    • بزرگان جهان